Đây là một trang web Pháp cơ sở dữ liệu về Pháp mã bưu điện, bạn có thể tìm thấy langcountryname {} mã bưu điện, mã bưu điện, Zip Mã vùng và vị trí